8 شاخص های استقرار CRM برای کسب و کارها از دیدگاه گارتنر

شاخص های استقرار CRM کمک می کنند تا کسب و کارها بتوانند به برنامه ریزی های خود جامه عمل بپوشانند و به اهداف کسب و کار خود دست پیدا کنند. تنها با بهبود این شاخص ها است که می توان به موفقیت یک سازمان امید داشت. در این مطلب به 8 مورد از مهمترین شاخص ها اشاره می کنیم.